ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Jak požádat o přijetí

Přijetí k nám

Žádost o přijetí si lze osobně vyzvednout v domově „ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE“ u sociální pracovnice nebo si ji najít na našich webových stránkách.

Vyplněná žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 • žadatelem podepsaný formulář
 • vyjádření lékaře
 • doklad o přiznání a pobírání příspěvku na péči /pokud žadatel pobírá/
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Žádost můžete přinést osobně nebo zaslat na adresu:

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel soc. služeb
Pelzova 1701
253 01 Hostivice

Jakmile jsou splněny všechny náležitosti, je žádost zaevidována. Každá nově přijatá žádost je označena datem přijetí a evidenčním číslem žádosti. Poté je žádost ohodnocena příslušným počtem bodů dle Hodnotících kritérií zařazování do evidence žadatelů.

Žádosti hodnotí komise DSZLH ve složení: 

 • ředitel 
 • vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku
 • sociální pracovnice

Žadatel obdrží písemné vyjádření k jeho žádosti, kde jsou uvedena evidenční data žádosti (číslo v seznamu evidovaných žádostí spolu s počtem dosažených bodů).

Žádáme všechny žadatele, aby nás neprodleně informovali o případné závažné změně a změnu doložili (změna zdravotního stavu, rodinných poměrů, zvýšení příspěvku na péči apod.)

Zájemcům je umožněna po předchozí domluvě se sociální pracovnicí prohlídka zařízení, kde se žadatel může seznámit s jeho chodem, včetně výčtu všech poskytovaných služeb, dále je seznámen s výší úhrady a volnočasovými aktivitami.

 

Odmítnutí zájemce o službu

Poskytnutí služeb Domova seniorů ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE se vylučuje, jestliže

 • ZLH neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá 
 • u osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, je diagnostikována například středně těžká až těžká vaskulární demence nebo demence Alzheimerova typu
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis takto: 
 •  zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 •  osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 •  chování osoby by z důvodu duševní poruchy nebo lékařem indikovaného patologického jednání závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

10. 6. Gita

Zítra: Bruno

Aktuality

 

Sponzoři v roce 2021:


Město Hostivice

pan Václav Jelínek Hostivice

ViaPharma, s.r.o.,Praha

paní Irena Hajdová Tursko

MUDr. Markéta Bláhová Kamenice

Sponzoři v roce 2022:


ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek Hostivice

Mgr. Jana Čapková Roztoky u Prahy

pan Karel Matoušek Praha

share-cz-new.jpg

 pobočka Hostivice