ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Jak požádat o přijetí

Přijetí k nám

Žádost o přijetí si lze osobně vyzvednout v domově „ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE“ u sociální pracovnice nebo si ji najít na našich webových stránkách.

Vyplněná žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 • žadatelem podepsaný formulář
 • vyjádření lékaře
 • doklad o přiznání a pobírání příspěvku na péči /pokud žadatel pobírá/
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Žádost můžete přinést osobně nebo zaslat na adresu:

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel soc. služeb
Pelzova 1701
253 01 Hostivice

Jakmile jsou splněny všechny náležitosti, je žádost zaevidována. Každá nově přijatá žádost je označena datem přijetí a evidenčním číslem žádosti. Poté je žádost ohodnocena příslušným počtem bodů dle Hodnotících kritérií zařazování do evidence žadatelů.

Žádosti hodnotí komise DSZLH ve složení: 

 • ředitelka
 • vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku
 • sociální pracovnice

Žadatel obdrží písemné vyjádření k jeho žádosti, kde jsou uvedena evidenční data žádosti (číslo v seznamu evidovaných žádostí spolu s počtem dosažených bodů).

Žádáme všechny žadatele, aby nás neprodleně informovali o případné závažné změně a změnu doložili (změna zdravotního stavu, rodinných poměrů, zvýšení příspěvku na péči apod.)

Zájemcům je umožněna po předchozí domluvě se sociální pracovnicí prohlídka zařízení, kde se žadatel může seznámit s jeho chodem, včetně výčtu všech poskytovaných služeb, dále je seznámen s výší úhrady a volnočasovými aktivitami.

 

Odmítnutí zájemce o službu

Poskytnutí služeb Domova seniorů ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE se vylučuje, jestliže

 • ZLH neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá 
 • u osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, je diagnostikována například středně těžká až těžká vaskulární demence nebo demence Alzheimerova typu
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis takto: 
 •  zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 •  osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 •  chování osoby by z důvodu duševní poruchy nebo lékařem indikovaného patologického jednání závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

15. 11. Leopold

Zítra: Otmar

 

 

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

 

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

 

 

PROGRAM:LISTOPAD

1.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI - 2. patro SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST

2.11.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

5.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

6.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

7.11.

PEDIKÚRA p.MIKEŠOVÁ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

8.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - OZDOBY PRO NEMOCNICI MOTOL

9.11.

STUDIO BARRANDOV - XV.

 

 

12.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

13.11.

KONCERT p.ŠEDIVÝ HRAJE HAŠLERA

14.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

MASÁŽE

15.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.11.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

19.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

20.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

21.11.

TRÉNINK PAMĚTI

22.11.

SENIORSKÉ HRY

23.11.

TRÉNINK PAMĚTI

 

 

26.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

27.11.

VÝTVARNÁ DÍLNA

28.11.

PRODEJNÍ VÝSTAVA VÝROBKŮ KÚSK - NENÍ PROGRAM

29.11.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VYRÁBÍME ADVENTNÍ KALENDÁŘ

30.11.

POVÍDÁNÍ NA TÉMA - ADVENT

1.12.

ADVENTNÍ KONCERT - HOSTIVICKÝ PĚVECKÝ SBOR