ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Jak požádat o přijetí

Přijetí k nám

Žádost o přijetí si lze osobně vyzvednout v domově „ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE“ u sociální pracovnice nebo si ji najít na našich webových stránkách.

Vyplněná žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 • žadatelem podepsaný formulář
 • vyjádření lékaře
 • doklad o přiznání a pobírání příspěvku na péči /pokud žadatel pobírá/
 • souhlas se zpracováním osobních údajů

Žádost můžete přinést osobně nebo zaslat na adresu:

ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE, poskytovatel soc. služeb
Pelzova 1701
253 01 Hostivice

Jakmile jsou splněny všechny náležitosti, je žádost zaevidována. Každá nově přijatá žádost je označena datem přijetí a evidenčním číslem žádosti. Poté je žádost ohodnocena příslušným počtem bodů dle Hodnotících kritérií zařazování do evidence žadatelů.

Žádosti hodnotí komise DSZLH ve složení: 

 • ředitelka
 • vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku
 • sociální pracovnice

Žadatel obdrží písemné vyjádření k jeho žádosti, kde jsou uvedena evidenční data žádosti (číslo v seznamu evidovaných žádostí spolu s počtem dosažených bodů).

Žádáme všechny žadatele, aby nás neprodleně informovali o případné závažné změně a změnu doložili (změna zdravotního stavu, rodinných poměrů, zvýšení příspěvku na péči apod.)

Zájemcům je umožněna po předchozí domluvě se sociální pracovnicí prohlídka zařízení, kde se žadatel může seznámit s jeho chodem, včetně výčtu všech poskytovaných služeb, dále je seznámen s výší úhrady a volnočasovými aktivitami.

 

Odmítnutí zájemce o službu

Poskytnutí služeb Domova seniorů ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE se vylučuje, jestliže

 • ZLH neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá 
 • u osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, je diagnostikována například středně těžká až těžká vaskulární demence nebo demence Alzheimerova typu
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis takto: 
 •  zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 •  osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
 •  chování osoby by z důvodu duševní poruchy nebo lékařem indikovaného patologického jednání závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

 PROGRAM  LEDEN:

2.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

NOVOROČNÍ KLAVÍRNÍ KONCERT - JULIA OKAI

3.1.

TŘÍKRÁLOVÉ POSEZENÍ

   

6.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

MASÁŽE

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

7.1.

HRAJEME DESKOVÉ HRY - TRÉNINK NA TURNAJ V ČLOVÍČKU

8.1.

TRÉNINK PAMĚTI

9.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

10.1.

HUDEBNÍ KAVÁRNA-VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ ZA ROK 2018

   

13.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

ČTENÍ NA POKAČOVÁNÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

14.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

15.1.

VÝPLATA DŮCHODŮ

16.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

PEDIKÚRA PANÍ MIKEŠOVÁ

17.1.

VZPOMÍNÁME NA STARÉ BARRANDOVSKÉ FILMY XVIII.

   

20.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

21.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

KADEŘNICE

 

VYSTOUPENÍ DĚTÍ HUDEBNÍ PŘÍPRAVKY - SLAVÍČEK

22.1.

PEDIKÚRA PANÍ VINŠOVÁ

23.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI - ČESKÁ REPUBLIKA V KOSTCE

24.1.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

 

27.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

28.1.

VÝTVARNÁ DÍLNA

29.1.

KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ

30.1.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TURNAJ V ČLOVÍČKU

31.1.

PÁTEČNÍ ČAJOVNA