ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE poskytovatel sociálních služeb příspěvková organizace Zelená lípa Hostivice

Poslání a cíle

domova seniorů ZELENÁ LÍPA HOSTIVICE

Cíle služby

 

Obecné cíle dlouhodobé:

Cíle služby ZELENÉ LÍPY HOSTIVICE, poskytovatele sociálních služeb (dále jen ZLH) jsou v souladu s posláním služby. Jde o zajištění důstojného a spokojeného života seniorů v podmínkách, které se blíží běžnému způsobu života jejich vrstevníků.

Proto se snažíme vytvořit pohodlné, klidné, nerušené a podnětné prostředí, které na jedné straně umožňuje intimitu domova, na druhé straně dává příležitost k sociálním kontaktům a aktivitám s vrstevníky.

Konkrétní vymezení Cílů zařízení jak dlouhodobých tak i krátkodobých je uvedeno ve vnitřním předpisu Standard č.1, který bude na požádání zaslán písemnou nebo elektronickou formou.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let, kteří vyžadují pravidelnou ošetřovatelskou péči. Jejich soběstačnost je snížena z důvodu věku a zdravotního postižení. Tito senioři nemohou zůstat v domácím prostředí, protože potřebují pravidelnou pomoc a podporu. Terénní služby zcela nenaplňují jejich potřeby.

ZLH poskytuje těmto uživatelům služby potřebné sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby vzhledem k jejich věku a zdravotnímu stavu, pokud jim tyto služby nemohou zabezpečit rodiny, pečovatelská služba nebo jiné služby sociální péče.

 

Posláním služby je:

-  nabídnout podporu pro zachování důstojného života uživatelů služby,                                      

-  individuální přístup, vypracování individuálního plánu plnění potřeb podle přání uživatele služby,

-  respektovat přání uživatele služby, pokud není v rozporu s právními předpisy a interními směrnicemi,

-  zajistit soulad sociálních služeb s trvalými a nevratnými změnami zdravotního stavu a požadavky uživatelů služby,

-  umožnit setkávání se svými blízkými, místní komunitou i mimo zařízení,                                  

-  možnost využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti,

-  umožnit uživateli služby v poslední etapě jeho života co nejužší kontakt s rodinou  a známými.

 

 Zásady ZLH

-  pracovat vždy v souladu s Etickým kodexem zaměstnanců ZLH při dodržování všech obecných i vnitřních právních předpisů upravujících oblast sociálních služeb

-  vytvořit pro naše uživatele služby atmosféru klidu, bezpečí a přirozeného životního tempa,

-  respektovat všechny potřeby uživatelů služby s přihlédnutím k jejich věku a soběstačnosti,

-  prevence sociálního vyloučení,

-  respektovat soukromí klientů,

-   služby jsou poskytovány podle individuálních plánů uživatelů služby (na základě potřeb, přání a očekávání).

 

 

 

 

Povinně zveřejněné informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.:

Zelená lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb, byla založena Rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách dne 18. 12. 2006.

Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby - Domov pro seniory, podle § 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V zařízení pracuje 41 zaměstnanců, z toho 19 pracovníků přímé péče a zdravotních sester, 4 sociální pracovnice, 14 pracovníků dělnických profesí, 1 vedoucí stravovacího provozu, 1 ekonomka a 2 vedoucí pracovníci.

Podávání stížností, informací podléhajících tomuto zákonu, podnětů, návrhů či jiných dožádání je možné podat v písemné podobě v pracovní dny v pracovní dobu přímo ředitelce zařízení nebo je proti podpisu přenechat u ekonomky zařízení.  Mimo pracovní dny, resp. mimo pracovní dobu lze tato podání předat službu konající zdravotní sestře.

Veškerá výše uvedená podání lze učinit v elektronické podobě na adrese: zelenalipa@seniori-hostivice.cz

 

20. 3. Světlana

Zítra: Radek

Sponzoři v roce 2017:

RLP-lg.png

Město Hostivice

pan Václav Jelínek, Hostivice

J.K.Gaza, s.r.o., Praha

ViaPharma, s.r.o., Praha

PhDr. Vendula Raymová,LL.M.

Sponzoři v roce 2018:

pan Roman Škréta, Žilina

pan Václav Jelínek, Hostivice

Město Hostivice

ViaPharma, s.r.o., Praha

Čížek s.r.o.

RLP-lg.png

Sponzoři v roce 2019:

ViaPharma, s.r.o.,Praha

pan Václav Jelínek, Hostivice

 PROGRAM BŘEZEN:

1.3.

HANA PODOLSKÁ A JEJÍ SALÓN

 

 

4.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

5.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

6.3.

PEDIKÚRA pí VINŠOVÁ

 

JÓGA PRO SENIORY

7.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI

8.3.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ SE STUDENTKAMI GYMNÁZIA HOSTIVICE

 

 

11.3.

NENÍ PROGRAM Z DŮVODU ŠKOLENÍ PERSONÁLU

12.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

 

MASÁŽE

13.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

PEDIKÚRA pí MIKEŠOVÁ

 

JÓGA PRO SENIORY

14.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK  PAMĚTI

 

ODPOLEDNÍ TVOŘENÍ - SLUNÍČKO

15.3.

VÝPLATA DŮCHODŮ

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ SE STUDENTKAMI GYMNÁZIA HOSTIVICE

 

 

18.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

19.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

20.3.

KADEŘNICE

 

JÓGA PRO SENIORY

21.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI - SVĚT V KOSTCE

22.3.

HUDEBNÍ KAVÁRNA

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ SE STUDENTKAMI GYMNÁZIA HOSTIVICE

 

 

25.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

VÝTVARNÁ DÍLNA

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ

26.3.

VÝTVARNÁ DÍLNA

27.3.

SOUTĚŽÍME - PYTLÍČKOVANÁ

 

JÓGA PRO SENIORY

28.3.

CVIČENÍ PRO ZDRAVÍ

 

TRÉNINK PAMĚTI-ČESKÁ REPUBLIKA V KOSTCE

29.3.

HISTORIE BARRANDOVSKÝCH FILMŮ XVII.

 

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ SE STUDENTKAMI HOSTIVICKÉHO GYMNÁZIA